Terms & Conditions

TA STRONA ZAWIERA:

 1. W CZĘŚCI A — OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO NASZEJ APLIKACJI I MIKROWITRYNY MYKO; ORAZ
 2. W CZĘŚCI B — DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO MIKROWITRYNY MYKO.
 3. W CZĘŚCI C — DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO APLIKACJI MYKO.

W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY DODATKOWYMI WARUNKAMI DOTYCZĄCYMI MIKROWITRYNY MYKO LUB APLIKACJI MYKO A OGÓLNYMI WARUNKAMI OKREŚLONYMI W CZĘŚCI A PIERWSZEŃSTWO MAJĄ STOSOWNE DODATKOWE WARUNKI OKREŚLONE W CZĘŚCI B I C.

Wstęp

Występujące w niniejszych Warunkach korzystania określenia, my, nas lub nasze (bądź też podobne zwroty) oznaczają:

(a) W odniesieniu do mikrowitryny Myko — Kingfisher PLC, spółkę akcyjną zarejestrowaną w Anglii (numer rejestracyjny firmy: 01664812) z siedzibą przy 1 Paddington Square, Londyn, Anglia, W2 1GG; oraz

(b) W odniesieniu do aplikacji Myko — Kingfisher International Products Limited, spółkę akcyjną zarejestrowaną w Anglii (numer rejestracyjny firmy: 09861549) z siedzibą przy 1 Paddington Square, Londyn, Anglia, W2 1GG.

Występujące w niniejszych Warunkach korzystania określenie użytkownik oznacza osobę posiadającą dostęp oraz korzystającą z naszej aplikacji Myko i/lub mikrowitryny Myko. Jeśli użytkownik korzysta z naszej aplikacji Myko i/lub mikrowitryny Myko w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, w takim przypadku (i) określenie „użytkownik” dotyczy użytkownika oraz tej firmy, organizacji lub innego podmiotu, oraz (ii) użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada upoważnienie do autoryzowania zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków korzystania w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu oraz że akceptuje niniejsze Warunki korzystania w imieniu własnym oraz firmy, organizacji lub innego podmiotu.

www.mykoapp.com (mikrowitryna Myko) jest zarządzana przez BlackSun Limited, firmę zarejestrowaną w Anglii pod numerem rejestracyjnym firmy 01557279, której główna siedziba mieści się w Fulham Palace, Bishop’s Avenue, Londyn, SW6 6EA. Aplikacja Myko jest w naszym imieniu obsługiwana przez Afero, Inc, firmę zarejestrowaną w Delaware, USA pod numerem rejestracyjnym firmy 5538030, której główna siedziba mieści się przy 4410 El Camino Real STE 200, Los Altos, CA, 94022. Niniejsze Warunki korzystania określają, na jakiej podstawie użytkownik może wykorzystywać (i) naszą mikrowitrynę Myko; oraz (ii) nasze powiązane oprogramowanie na urządzenia przenośne (aplikacja Myko).

Wszelkie odniesienia do „Usług” zawarte w niniejszych Warunkach korzystania oznaczają świadczone przez nas usługi, określone przez niniejsze Warunki korzystania, do których należą:

(i) dostęp do mikrowitryny Myko, pełniącej rolę strony głównej umożliwiającej użytkownikowi poznanie, czym jest aplikacja Myko, w jaki sposób ją pobrać, zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami, jak również uzyskanie informacji na temat sposobu zarządzania kontem użytkownika (tj. zmiana hasła itp.). Mikrowitryna Myko pomoże również wskazać użytkownikom, gdzie można nabyć produkty Myko;

(ii) dostęp i możliwość korzystania z aplikacji Myko, która umożliwia użytkownikom rejestrowanie, aktywację i wykorzystywanie określonych połączonych produktów — wszystko to za pośrednictwem aplikacji. Połączone produkty to urządzenia, które można podłączyć do sieci, zapewniające możliwość ich zdalnego sterowania przez użytkowników. Aplikacja Myko będzie obsługiwać określone połączone produkty sprzedawane przez spółki grupy Kingfisher, jak również określone połączone produkty sprzedawane przez strony trzecie. Szczegółowe informacje, czy odpowiedni połączony produkt (oraz która z jego funkcji) jest obsługiwany przez aplikację Myko, znajdują się w aplikacji Myko oraz w tym połączonym produkcie.

Zaznaczając pole „akceptuję” w procesie tworzenia konta użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania. Brak akceptacji niniejszych Warunków korzystania uniemożliwia korzystanie z naszej mikrowitryny Myko lub aplikacji Myko.

Dane osobowe użytkownika zbierane za pośrednictwem mikrowitryny Myko i aplikacji Myko będziemy wykorzystywać zgodnie z naszą polityką prywatności dostępną pod Privacy - Myko (mykoapp.com).

Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznych zmian niniejszych Warunków korzystania, a każda zaktualizowana wersja wejdzie w życie 7 dni po jej opublikowaniu w mikrowitrynie Myko i/lub aplikacji Myko. Warunkami korzystania mającymi zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszej mikrowitryny Myko oraz aplikacji Myko będą warunki obowiązujące w chwili uzyskania dostępu do mikrowitryny Myko lub aplikacji Myko.

CZĘŚĆ A: OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

Uzyskiwanie dostępu do naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko

Korzystanie z aplikacji Myko wymaga pobrania tej aplikacji oraz utworzenia konta zgodnie ze wskazówkami podanymi w procesie instalowania aplikacji. W celu skonfigurowania konta użytkownika należy wypełnić formularz rejestracyjny. Konieczne będzie również potwierdzenie akceptacji Warunków korzystania poprzez zaznaczenie „pola akceptacji” w procesie tworzenia konta oraz podanie adresu e-mail w celu otrzymania wiadomości potwierdzającej utworzenie konta. W ramach procesu tworzenia konta użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail i utworzenie hasła. Dane logowania należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu i nikomu ich nie przekazywać.

Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem środków elektronicznych zostaje zawarta z użytkownikiem na podstawie prawidłowego wypełnienia formularza.

Nie gwarantujemy, że mikrowitryna Myko i aplikacja Myko będą działały w trybie ciągłym bądź bez zakłóceń lub bezbłędnie. Dostęp do aplikacji Myko może zostać sporadycznie ograniczony w celu umożliwienia dokonania napraw, aktualizacji lub ogólnej konserwacji. Będziemy starać się przywrócić dostęp w możliwie jak najkrótszym terminie.

Korzystanie z Usług związanych z dostępem do mikrowitryny Myko wymaga urządzenia połączonego z Internetem i przeglądarką internetową, taką jak Chrome, Edge, Safari i Firefox.

Korzystanie z Usług związanych z aplikacją Myko wymaga urządzenia przenośnego (smartfona lub tabletu) z następującym systemem operacyjnym:

 • Apple iOS
 • Android

Wersja takiego systemu operacyjnego na danym urządzeniu mobilnym musi być albo aktualną wersją udostępnioną przez odpowiedniego dostawcę systemu operacyjnego, albo jedną z dwóch poprzednich wersji. Aplikacja Myko i/lub Usługi mogą nie działać lub nie być dostępne w starszych wersjach systemów operacyjnych wymienionych powyżej.

Korzystanie przez użytkownika z aplikacji Myko i powiązanych Usług jest również regulowane przez wszelkie stosowne umowy zawarte z dowolną platformą lub sklepem prowadzonym przez stronę trzecią, w tym między innymi sklepem Apple App Store lub Google Play (każdorazowo sklep App Store i stosowne Umowy App Store). W przypadku niezgodności pomiędzy jakąkolwiek inną Umową App Store, z tytułu której użytkownik nabywa aplikację Myko, a niniejszymi Warunkami korzystania w odniesieniu do wykorzystywania aplikacji Myko i powiązanych z nią Usług, pierwszeństwo zachowują niniejsze Warunki korzystania.

Aplikacja Myko może nie być dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych.

Nie wolno podejmować prób zakłócania prawidłowego działania naszej mikrowitryny Myko lub aplikacji Myko, a zwłaszcza prób obchodzenia środków ochrony, dokonywania modyfikacji, włamania lub jakichkolwiek innych form zaburzania działania mikrowitryny Myko lub aplikacji Myko, bądź też jakiegokolwiek systemu komputerowego, serwera, routera lub innego dowolnego urządzenia połączonego z Internetem i powiązanego z mikrowitryną Myko lub aplikacją Myko, w tym urządzeń naszych licencjodawców i usługodawców („Systemy”). Nie wolno w niewłaściwy sposób wykorzystywać naszej mikrowitryny Myko lub aplikacji Myko albo Systemów poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych czy innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno atakować naszej mikrowitryny Myko, aplikacji Myko ani Systemów za pośrednictwem blokady usług, rozproszonego ataku na usługę lub w inny sposób.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że komputer lub system komputerowy użytkownika spełniają wszystkie odpowiednie parametry techniczne niezbędne do korzystania z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko oraz są zgodne z mikrowitryną Myko oraz aplikacją Myko. Za wyjątkiem Użytkowników będących konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Polsce, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez przepisy prawa, nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy ani nie zaręczamy, że jakakolwiek treść w naszej mikrowitrynie Myko oraz aplikacji Myko (w tym Materiał (jak określono poniżej)) lub w naszych Systemach będzie wolna od infekcji, wirusów i/lub innego kodu powodującego działanie zakażające lub niszczące. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wdrożenie dostatecznych procedur i kontroli wirusowych (w tym kontroli antywirusowych i innych kontroli bezpieczeństwa) spełniających konkretne wymogi użytkownika w zakresie bezpieczeństwa oraz wiarygodności zapisu i odczytu danych.

Okresowo możemy ograniczyć dostęp do niektórych funkcji lub części naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko bądź też ich całości. W przypadku wyboru lub otrzymania kodu identyfikacyjnego użytkownika, hasła lub jakiejkolwiek innej informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa tego rodzaju informacje należy traktować jako poufne i nie wolno ich ujawniać jakiejkolwiek stronie trzeciej. Mamy prawo do dezaktywacji kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas użytkownikowi w dowolnym momencie, jeśli w naszej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub w razie zidentyfikowania ryzyka nieupoważnionego wykorzystania danych.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania, zawieszenia lub modyfikacji naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko bądź też niektórych ich funkcji lub części za powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Mogą również wystąpić przypadki planowanej lub nieplanowanej niedostępności naszej mikrowitryny Myko, aplikacji Myko lub Systemów albo niektórych funkcji lub części naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko. Za wyjątkiem Użytkowników będących konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Polsce, Użytkownik potwierdza, że, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez przepisy prawa, nie poniesiemy odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie wycofanie, zawieszenie, modyfikację, niedostępność lub zaprzestanie kontynuacji naszej mikrowitryny Myko, aplikacji Myko lub Systemów, bądź też jakiejkolwiek usługi dostępnej w lub za pośrednictwem mikrowitryny Myko i aplikacji Myko.

Korzystanie z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko

Nie wolno wykorzystywać naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko do czynności skutkujących łamaniem jakichkolwiek przepisów prawa, naruszania jakichkolwiek praw przysługujących osobom ani jakichkolwiek standardów, wymagań dotyczących treści czy też kodów publikowanych przez jakikolwiek właściwy organ. Z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko oraz informacji w nich dostępnych należy korzystać w sposób odpowiedzialny. Nie wolno wykorzystywać naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko ani dostępnych w nich informacji do lub w związku z jakimkolwiek celu sprzecznym z prawem, dobrym obyczajem lub interesem społecznym, bądź też w sposób niszczący lub mogący zniszczyć nasze dobre imię lub reputację. Należy powstrzymać się od publikowania bądź zamieszczania w mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko wszelkich treści niezgodnych z prawem.

Nie wolno wykorzystywać naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko w jakikolwiek sposób zakłócający pracę naszych systemów, innych użytkowników lub w sposób nękający, stwarzający zagrożenie lub wyrządzający komukolwiek szkody.

Nie wolno wykorzystywać naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko do składania jakichkolwiek spekulacyjnych, fałszywych lub nieuczciwych zamówień.

Aplikacja Myko nie została opracowana z myślą o spełnianiu indywidualnych wymagań użytkownika. Należy sprawdzić w mikrowitrynie Myko i/lub aplikacji Myko, czy możliwości i funkcje aplikacji Myko spełniają wymagania użytkownika.

Prawa własności intelektualnej

W naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko mogą być zamieszczane obrazy, ilustracje, grafiki, sekwencje wideo, dźwięki, tekst, zdjęcia, narzędzia (w tym kalkulatory i terminarze), formaty i style prezentacji, oprogramowanie (w tym kod HTML) oraz materiały do nich analogiczne i inne treści (łącznie Materiał). Wszystkie prawa autorskie, własność moralna i pozostałe prawa własności intelektualnej w naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko oraz Materiale (i ich pochodnych) stanowią naszą wyłączną lub udzieloną na prawach licencji własność lub własność jednego z naszych podmiotów stowarzyszonych.

Jesteśmy właścicielami znaków towarowych i słownych znaków towarowych Myko.

Dopóki użytkownik przestrzega niniejszych Warunków korzystania i, o ile mają zastosowanie, Umów App Store, udzielamy użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego podlicencjonowaniu ograniczonego prawa i licencji na (i) pobieranie i instalowanie aplikacji Myko na urządzeniach stanowiących własność lub kontrolowanych przez użytkownika, które są dozwolone przez Umowę App Store (jeśli dotyczy), oraz (ii) dostęp i korzystanie z powiązanych Usług, dla własnego, osobistego użytku, z wyłącznym użyciem funkcji aplikacji Myko i Usług wyraźnie udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem mechanizmów sterujących.

Poza przypadkami wyraźnie opisanymi w niniejszych Warunkach korzystania żadne z postanowień niniejszych Warunków nie udziela użytkownikowi jakichkolwiek praw w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej stanowiącej własność naszą, naszych podmiotów stowarzyszonych lub naszych licencjodawców. Nie wolno domagać się ani podejmować prób uzyskania takich praw. Użytkownik zgadza się ponadto nie podejmować prób dokonywania inżynierii wstecznej (chyba że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące lokalne przepisy prawa), odtwarzania kodu źródłowego, modyfikacji, adaptacji, dekompilacji lub dezasemblacji albo prowadzenia prac o pochodnym charakterze w oparciu o aplikację Myko lub powiązane Usługi, ani też zezwalać komukolwiek innemu na wykonywanie któregokolwiek z powyższych.

Użytkownik uznaje nasze, oraz naszych podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców, prawa do Materiału. O ile postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie stanowią inaczej, nie wolno wykorzystywać, kopiować, powielać, modyfikować, fałszować, przekazywać, rozpowszechniać, odtwarzać, publikować, pokazywać, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, udzielać licencji lub tworzyć dzieł pochodnych, ani w inny sposób wykorzystywać, Materiału wchodzącego w skład lub udostępnianego za pośrednictwem naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko. W przypadkach wyraźnego zezwolenia na powielanie lub przekazywanie należy wskazać autora lub podać informacje o prawach autorskich. Użytkownik może wykorzystywać, pobierać i drukować fragmenty materiałów z naszej mikrowitryny Myko oraz aplikacji Myko dla swojego własnego, osobistego użytku wyłącznie w stopniu niezbędnym do korzystania z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko oraz usług oferowanych za ich pośrednictwem. Żadne prawa, tytuły ani udziały we wszelkim pobranym Materiale nie przechodzą na użytkownika. Użytkownik nie może w żaden inny sposób wykorzystywać naszej mikrowitryny Myko, aplikacji Myko ani Materiału. Poza przypadkami wyraźnie opisanymi w niniejszych Warunkach korzystania zabronione jest powielanie (czy to drukowanie w formie papierowej, zapisywanie na dysku lub w jakikolwiek inny sposób), rozpowszechnianie (w tym dystrybuowanie kopii), przerabianie lub wprowadzanie w jakikolwiek inny sposób bądź też wykorzystywanie w innej formie Materiału zawartego w naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko.

Poza przypadkami wyraźnie opisanymi w niniejszych Warunkach korzystania zabronione jest powielanie lub wykorzystywanie jakiegokolwiek Materiału dostępnego w naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko do celów komercyjnych.

Zabrania się usuwania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i prawach własności intelektualnej lub znaku wodnego zawartego w oryginalnym Materiale bądź z jakiegokolwiek Materiału powielonego lub wydrukowanego z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko.

Prawa udzielone użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków korzystania wygasają natychmiast po naruszeniu przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków korzystania i należy (według naszego uznania) zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie Materiału.

Nasza mikrowitryna Myko i aplikacja Myko mogą również zawierać niektóre z naszych (lub spółek stowarzyszonych) znaków towarowych (przyznanych lub o które złożono wniosek), grafik, logo oraz nazw usług (łącznie Oznaczenia). Oznaczenia stanowią naszą wyłączną własność lub własność spółki stowarzyszonej i nie można ich kopiować ani powielać w żadnym formacie (o ile postanowienia niniejszych Warunków korzystania wyraźnie nie stanowią inaczej) bądź też wykorzystywać w związku z dowolnym produktem lub usługą bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe, które nie stanowią naszej własności ani własności naszej spółki stowarzyszonej, które pojawiają się w naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko, należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą nie być z nami stowarzyszeni, nie pozostawać z nami w związku ani nie być sponsorowanymi przez nas lub nasze spółki stowarzyszone i nie wolno używać tych znaków towarowych bez zezwolenia uzyskanego od tych odpowiednich właścicieli.

Dokładność informacji

Nasza mikrowitryna Myko i aplikacja Myko są poddawane regularnej aktualizacji, więc ich treść i funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ilekroć wprowadzamy nową wersję aplikacji Myko, o ile nie otrzymamy żadnej informacji od użytkownika, użytkownik będzie miał wybór pozostania przy aktualnej na ten moment wersji aplikacji Myko działającej na swoim urządzeniu lub aktualizacji tej aplikacji na swoim urządzeniu do nowej wersji. Nowa wersja aplikacji Myko stanie się obowiązkowa tylko w przypadku, gdy jest to absolutnie niezbędne (np. w celu usunięcia problemu związanego z bezpieczeństwem). W przypadku podjęcia decyzji o nieaktualizowaniu aplikacji Myko do nowej wersji należy mieć na uwadze, że niektóre funkcje tej aplikacji mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Nie mamy żadnego obowiązku uaktualniania Materiału, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie może on być nieaktualny. Materiał zawarty w naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko App nie stanowi porad ani źródła, na których należy bezkrytycznie polegać. Nie zaręczamy ani w żaden sposób nie zapewniamy, że którekolwiek z informacji są dokładne, pełne lub aktualne. W zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub obrażenia powstałe w wyniku opierania się na tym Materiale, czy to przez użytkownika naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko, czy to przez dowolną osobę, której mogły zostać przekazane ich treści, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Materiału nie należy traktować jako porady ani jedynego źródła informacji na temat sposobu pełnego wykorzystania połączonego produktu. Przed użyciem połączonego produktu należy zapoznać się i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa odnoszącymi się do wyposażenia, produktów lub pracy, które będą wykorzystywane lub wykonywane. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy przerwać pracę i zasięgnąć porady profesjonalisty.

Filmowe przewodniki ekranowe i poradniki

Nieograniczając postanowień części zatytułowanej „Dokładność informacji”, aplikacja Myko i mikrowitryna Myko mogą czasem zawierać przewodniki filmowe, poradniki oraz inne informatory (łącznie Przewodniki) udostępniane wyłącznie w charakterze ogólnoinformacyjnym i kontekstowym. Przewodników nie należy traktować jako porady ani jedynego źródła informacji na temat sposobu wykonania pracy.

Łącza odsyłające do i z naszej mikrowitryny Myko oraz aplikacji Myko

Jesteśmy członkiem grupy spółek Kingfisher; więcej informacji na temat grupy Kingfisher można znaleźć na stronie: www.kingfisher.com. W naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko możemy czasem wprowadzić łącza do witryn internetowych innych spółek grupy Kingfisher. Korzystanie z tych witryn internetowych przez użytkownika podlega warunkom korzystania i zasadom dostępnym w tych witrynach.

Czasem możemy również nawiązać stosunki ze stronami trzecimi, które umożliwią użytkownikowi uzyskanie dostępu do witryn internetowych takich stron trzecich bezpośrednio z mikrowitryny Myko i aplikacji Myko. Ilekroć w naszej mikrowitrynie Myko i aplikacji Myko App znajdują się łącza do innych witryn internetowych oraz źródeł przekazanych przez strony trzecie, łącza te mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mamy żadnej kontroli nad treściami tych witryn internetowych lub zasobów i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia, które mogą wyniknąć z ich wykorzystania. Dołączenie tych hiperłączy nie oznacza aprobaty dla materiału znajdującego się w takich witrynach ani jakiegokolwiek związku z ich operatorami.

Użytkownik nie może zamieszczać łącza z innej witryny internetowej do jakiejkolwiek strony lub części naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko bez naszej uprzedniej pisemnej zgody oraz po zawarciu takiej umowy, jakiej możemy wymagać. Nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne witryny internetowe, które zawierają łącza do naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko.

Odpowiedzialność

Działanie w charakterze konsumenta

Jeśli użytkownik wykorzystuje naszą mikrowitrynę Myko i aplikację Myko w charakterze konsumenta (stosownie do obowiązujących przepisów prawa) w zakresie, w jakim pozwalają przepisy prawa - za wyjątkiem Użytkowników będących konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Polsce - nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie:

 • straty niemożliwe do przewidzenia (strata jest możliwa do przewidzenia, jeśli była oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub jeśli była przewidziana przez użytkownika i nas w chwili rozpoczęcia korzystania z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko przez użytkownika);
 • straty, które powstają bez naszej winy lub naruszenia niniejszych Warunków korzystania.

Działając w charakterze konsumenta, użytkownik może posiadać pewne uprawnienia w zakresie roszczeń odnoszących się do strat spowodowanych naszym zaniedbaniem lub niedopełnieniem naszych obowiązków.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie ma na celu ograniczania uprawnień użytkownika jako konsumenta.

Użytkownik biznesowy

W przypadku wykorzystywania przez użytkownika naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, handlowej lub wolnego zawodu (użytkownik biznesowy) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (bez względu na to, czy wynika z deliktu (w tym niedbalstwa), umowy, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób) oraz nie udzielamy żadnych obietnic ani gwarancji w odniesieniu do naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko lub ich treści (w tym Materiału); w możliwie najszerszym zakresie taka odpowiedzialność, obietnice i gwarancje mogą być wykluczone z mocy prawa oraz w możliwie najszerszym zakresie przewidzianym prawem wyłączone są wszystkie obietnice, gwarancje i inne warunki wynikające z przepisów prawa. W celu uniknięcia wątpliwości nie mamy obowiązku wypłaty odszkodowania użytkownikowi w związku z wykorzystywaniem naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko lub ich treści (bez względu na to, czy wynika z deliktu (w tym niedbalstwa), umowy, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób), z wyjątkiem zwrotu kosztów dokonanego na mocy jakiejkolwiek innej umowy między nami bądź też w inny sposób według naszego uznania.

W przypadku wykorzystywania przez użytkownika naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko w charakterze użytkownika biznesowego, z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (bez względu na to, czy wynika z deliktu (w tym niedbalstwa), umowy, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób) za którekolwiek z poniższych strat:

 • utrata danych, utrata przychodu, sprzedaży, dochodu lub zysków, utrata rozwoju biznesu, utrata sposobności, utrata możliwości korzystania lub produkcji, zakłócenia w prowadzeniu działalności, utrata umów, wartości firmy lub reputacji (w każdym przypadku bez względu na to, czy w sposób bezpośredni, czy pośredni); lub
 • każda strata pośrednia lub wynikowa.

W przypadku wykorzystywania przez użytkownika naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko w charakterze użytkownika biznesowego użytkownik zwolni nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich pozwów, roszczeń, powództw, żądań, zobowiązań, strat, kosztów i wydatków wynikających, lub pozostających w jakimkolwiek związku, z korzystania z naszej mikrowitryny Myko i aplikacji Myko przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę wykorzystującą dane logowania użytkownika.

Postanowienia dotyczące odpowiedzialności, które mają zastosowanie bez względu na pełnienie przez użytkownika roli konsumenta lub użytkownika biznesowego.

Nie poniesiemy odpowiedzialności wobec użytkownika, ilekroć wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań uniemożliwia bądź ogranicza jakakolwiek okoliczność lub przyczyna pozostająca poza naszą kontrolą. Nie poniesiemy odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usług, jeśli takie wykonanie lub właściwe wykonanie stało się niemożliwe lub utrudnione —bezpośrednio lub pośrednio — w wyniku działania siły wyższej, do której zaliczamy wszelkie zdarzenia natury zewnętrznej, a zwłaszcza: (i) przemoc, w tym: wojna, wojna domowa, rewolucje, zamieszki, akty sabotażu i terroryzmu; (ii) strajki, blokady; (iii) działania sił naturalnych, takie jak klęski żywiołowe, gwałtowne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, wyładowania atmosferyczne, długotrwałe intensywne opady deszczu; (iv) epidemie, pandemie oraz wszelkie ograniczenia związane z zagrożeniami dla zdrowia publicznego; (v) działania władz państwowych i organów międzynarodowych, w tym stany wyjątkowe.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, (ii) oszustwo lub podanie fałszywych informacji, oraz (iii) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Kontakt z nami

W celu skontaktowania się z nami (w tym omówienia jakiejkolwiek skargi lub poinformowania nas o problemie napotkanym podczas korzystania z mikrowitryny Myko i aplikacji Myko) należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

Wszelkie formalne (prawne) zawiadomienia należy przesyłać do nas na adres pocztowy podany w części „Wstęp” niniejszych Warunków korzystania z dopiskiem „do wiadomości Zespołu ds. prawnych”.

Skargi

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w odniesieniu do niniejszych Usług. Skargę można złożyć do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail ([email protected]) lub za pośrednictwem sekcji „Kontakt” w aplikacji.

Taka skarga powinna zawierać co najmniej nazwisko użytkownika, adres e-mail oraz szczegółowy opis wszelkich zastrzeżeń odnoszących się do Usług. Możemy zwrócić się do użytkownika o podanie dodatkowych danych umożliwiających nam jego identyfikację.

Jeśli informacje podane przez użytkownika nie są wystarczające lub potrzebujemy więcej szczegółów w celu udzielenia odpowiedzi na skargę użytkownika, zwrócimy się do użytkownika z prośbą o przekazanie takich dodatkowych informacji. Data otrzymania takich dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na skargę użytkownika uznaje się za datę, w której taka skarga została skutecznie złożona.

Odpowiedzi na skargi udziela się w terminie 14 dni od daty jej skutecznego otrzymania.

Inne istotne postanowienia

Nieegzekwowanie przez nas uprawnienia nie skutkuje uchyleniem takiego uprawnienia.

Każde z postanowień niniejszych Warunków korzystania oddzielnie zachowuje swoją skuteczność. Jeśli jakiekolwiek postanowienie (bądź część jakiegokolwiek postanowienia) (w tym jakikolwiek z warunków, w ramach którego wyłączamy lub ograniczamy naszą odpowiedzialność wobec użytkownika) zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne: (i) postanowienie to (lub postanowienie częściowe) zostanie, w wymaganym zakresie, wyłączone ze składu niniejszych Warunków korzystania; oraz (ii) pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian i zachowają pełną moc oraz skuteczność.

Użytkownik nie może na mocy niniejszych Warunków korzystania dokonać cesji ani przeniesienia swoich praw lub obowiązków. Za wyjątkiem Użytkowników będących konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Polsce, w zakresie dozwolonym przepisami prawa możemy na mocy niniejszych Warunków korzystania przenieść nasze prawa i obowiązki na inną organizację. Zawsze poinformujemy użytkownika o takim fakcie na piśmie i zapewnimy, że przeniesienie pozostanie bez wpływu na prawa użytkownika wynikające z umowy.

O ile nie określono wyraźnie inaczej, osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków korzystania, nie posiada żadnych praw na mocy lub w związku z tymi Warunkami korzystania.

Z zastrzeżeniem kolejnego ustępu użytkownik i my potwierdzamy, że niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom prawa Anglii i że wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Anglii i Walii.

Niezależnie od powyższego ustępu użytkownik i my potwierdzamy, że jeśli:

 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym w części Wielkiej Brytanii innej niż Anglia i Walia, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo tej części Wielkiej Brytanii, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy tam zlokalizowane;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym w Irlandii, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo irlandzkie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy irlandzkie;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym na wyspie Jersey, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo wyspy Jersey, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy wyspy Jersey;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym na wyspie Guernsey, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo wyspy Guernsey, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy wyspy Guernsey, pod warunkiem, że ilekroć mamy taką możliwość z mocy prawa, możemy wystąpić z roszczeniem przeciwko użytkownikowi w sądach angielskich;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym we Francji, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo francuskie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy francuskie (co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta praw przed innymi sądami, jeśli takie sądy byłyby właściwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na terytorium UE, Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym we Hiszpanii, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo hiszpańskie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy hiszpańskie (co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta praw przed innymi sądami, jeśli takie sądy byłyby właściwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na terytorium UE, Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym w Portugalii, do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo portugalskie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy portugalskie (co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta praw przed innymi sądami, jeśli takie sądy byłyby właściwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na terytorium UE, Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym w Rumunii do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo rumuńskie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy rumuńskie (co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta praw przed innymi sądami, jeśli takie sądy byłyby właściwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na terytorium UE, Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/; oraz
 • użytkownik jest konsumentem (określonym zgodnie z obowiązującym prawem) zamieszkałym w Polsce do niniejszych Warunków korzystania będzie stosowane prawo polskie, a wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami wynikające lub pozostające w związku z tymi Warunkami korzystania (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane przez sądy polskie (co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez konsumenta praw prze innymi sądami, jeśli takie sądy byłyby właściwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Jeśli użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na terytorium UE, Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której dostęp można uzyskać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ilekroć niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu, ograniczenia odpowiedzialności określone pod powyższym nagłówkiem „Użytkownik biznesowy” nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy użytkownik jest podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wykorzystującym aplikację Myko lub mikrowitrynę Myko poza zakresem swoich obowiązków zawodowych lub działalności określonej w stosownym wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usług i w dowolnym momencie usunięcia swojego konta. Usunięcie konta powoduje utratę dostępu do wszystkich połączonych z nim zasobów. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

CZĘŚĆ B: DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z MIKROWITRYNY MYKO

Do korzystania z mikrowitryny Myko stosuje się poniższe dodatkowe Warunki korzystania.

Mikrowitryna Myko to strona informacyjna aplikacji Myko — przydatnej strony głównej, która umożliwia użytkownikowi poznanie, czym jest aplikacja Myko, w jaki sposób ją pobrać, zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami, jak również uzyskanie informacji na temat sposobu zarządzania kontem użytkownika (tj. zmiana hasła itp.).

Spory i zwroty kosztów

Użytkownik nie będzie mógł dokonywać żadnych zakupów za pośrednictwem aplikacji Myko lub mikrowitryny Myko.

Nabycie przez użytkownika jakichkolwiek połączonych produktów widocznych w połączeniu z aplikacją Myko będzie podlegało stosownym warunkom sprzedaży udostępnionym przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub sprzedawców zewnętrznych (stosownie do przypadku) w momencie dokonania zakupu tych produktów przez użytkownika. Wszelkich zwrotów kosztów związanych z takimi połączonymi produktami dokonuje się zgodnie z tymi warunkami sprzedaży.

W przypadku sporu odnoszącego się do wszelkich połączonych produktów należy zapoznać się ze stosownymi warunkami sprzedaży mającymi zastosowanie do danych produktów. CZĘŚĆ C: DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MYKO

W przypadku pobrania przez użytkownika aplikacji Myko za pośrednictwem sklepu Apple App Store do korzystania z tej aplikacji stosuje się poniższe dodatkowe Warunki korzystania.

Pobierając aplikację Myko ze sklepu Apple App Store, użytkownik potwierdza i akceptuje, że: (i) jak zostało uzgodnione pomiędzy nami a firmą Apple, to my, a nie firma Apple ani sklep Apple App Store, jesteśmy odpowiedzialni za aplikację Myko; (ii) sklep Apple App Store nie ma obowiązku zapewniania jakiejkolwiek konserwacji ani wsparcia aplikacji Myko; (iii) w przypadku jakichkolwiek uchybień aplikacji Myko co do zgodności z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją (jeśli dotyczy) użytkownik może powiadomić sklep Apple App Store o takich uchybieniach; po powiadomieniu jedynym zobowiązaniem gwarancyjnym firmy Apple wobec użytkownika będzie zwrot kosztu zakupu (jeśli dotyczy) aplikacji Myko; (iv) sklep Apple App Store nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkownika lub wszelkich roszczeń jakiejkolwiek strony trzeciej odnoszących się do aplikacji, jej posiadania i korzystania przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń dotyczących roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, wszelkich roszczeń związanych z uchybieniami aplikacji Myko co do zgodności z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym lub roszczeń wynikających z ochrony praw konsumenta lub podobnych aktów prawa; (v) w przypadku jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej dotyczącego faktu, że aplikacja Myko lub jej posiadanie albo wykorzystywanie przez użytkownika narusza prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej, jak zostało uzgodnione pomiędzy nami a firmą Apple, to my, a nie firma Apple, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia, obrony, zaspokojenia i oddalenia każdego takiego roszczenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie wymaganym przez Warunki korzystania; (vi) w zakresie odnoszącym się do licencji użytkownika na korzystanie z aplikacji Myko i na podstawie akceptacji niniejszych Warunków korzystania firma Apple będzie uprawniona do egzekwowania niniejszych Warunków korzystania (odnoszących się do licencji na korzystanie z aplikacji Myko) wobec użytkownika jako ich beneficjent będący stroną trzecią (vii) użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie ma siedziby w państwie objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych ani w państwie uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj wspierający terroryzm oraz że nie został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na żadną listę osób objętych zakazami lub ograniczeniami; a także (viii) korzystając z aplikacji Myko, użytkownik musi również przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków korzystania z usług lub podobnych uzgodnień.

Niektóre aspekty aplikacji Myko (i jej wykorzystywania z połączonymi produktami) mogą podlegać przepisom prawa i regulacjom Stanów Zjednoczonych i/lub innych rządów kontrolujących wywóz oraz ponowny wywóz oprogramowania i usług komputerowych i w konsekwencji być objęte zakazem: (a) dostarczania, nabycia, przesyłania lub wykorzystywania dla bezpośredniej korzyści jakiejkolwiek strony objętej ograniczeniem na mocy stosownych sankcji lub list odmów wywozu; (b) dostarczania, nabycia, przesyłania lub wykorzystywania dla bezpośredniej korzyści jakiegokolwiek terytorium objętego embargiem, bądź też niektórych obywateli lub podmiotów podlegających przepisom prawa tego terytorium; i/lub (c) wykorzystywania do celów rozprzestrzeniania broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej albo do celów wojskowych lub rozpoznania wojskowego („Zabronione cele”). Użytkownik potwierdza, że my lub jakakolwiek strona trzecia działająca w naszym imieniu, będziemy uprawnieni do (ale bez obowiązku) zawieszenia lub uniemożliwienia korzystania z aplikacji Myko i/lub połączonych produktów na jakimkolwiek terytorium objętym embargiem i/lub przez jakiekolwiek strony, obywateli i/lub podmioty, o których mowa w klauzulach (a) i (b) i/lub w związku z jakimikolwiek Zabronionymi celami bez poniesienia odpowiedzialności wobec użytkownika. Użytkownik nie będzie wykorzystywał pośrednictwa IP ani innych metod obejścia ograniczeń geograficznych przy korzystaniu z aplikacji Myko lub połączonych produktów.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo oraz bez uszczerbku dla wszelkich obowiązujących gwarancji ustawowych i innych obowiązujących praw konsumenta użytkownik akceptuje, że aplikacja Myko oraz powiązane Usługi są dostarczane w ich obecnej postaci i bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji. Nie ograniczając powyższego, za wyjątkiem Użytkowników będących konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Polsce, wyraźnie zrzekamy się wszelkich dorozumianych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, niezakłóconego korzystania i nienaruszenia, a także wszelkich gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub użytkowania w handlu i w żaden sposób nie gwarantujemy, że aplikacja Myko lub powiązane usługi spełnią wymagania użytkownika albo będą dostępne w sposób ciągły, bezpieczny i pozbawiony błędów.

Ostatnia aktualizacja niniejszych warunków korzystania miała miejsce 02/02/2024.